Úpravy Stanov TK FLOKY

§         Pri dotovaní poplatkov TK FLOKY za nocľažné bude uhrádzaná suma členom len vtedy, keď si člen z dvoch nocí uhradí jednu  noc sám, t.j.nebude sa preplácať nocľažné na akcii, ktorá bude zahŕňať len jednu noc, resp. nebude hradené nocľažné ani členom, ktorí prídu na trojdňovú, príp. štvor-dňovú akciu len na jednu noc 

§         Dotovanie TK FLOKY členom, napr. účastnícky poplatok, nocľažné, bude uhrádzané vtedy, ak budú členovia v min.počte 5 osôb v skupine (skupina má byť na akcii spolu-individuálna účasť na podujatiach mimo skupiny nebude hradená dotáciou TK FLOKY) na akciu. Neplatí to pre HLAVNÉ AKCIE ROKA: Zimný a Letný zraz turistov a Hlavnú akciu roka; u týchto akcií bude dotácia poskytnutá aj menšiemu počtu členov ako 5.V prípade účasti menšieho počtu členov na inú ako vyššieuvedenú akciu, je možné požiadať o schválenie dotácie Správnu radu TK FLOKY.

§         Výšku dotácie (ubytovanie členov, cestovné, vstupy do zariadení, objektov  a pod.) schváli pred akciou Správna rada TK FLOKY. Obdržanie Dotácie potvrdí člen klubu svojím podpisom na určenom tlačive

§         Správna rada je uznášania schopná, ak sa na jej rokovaní zúčastní predseda Klubu a najmenej 1 ďalší člen Správnej rady. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Výkonného výboru, ak nie je určené alebo sa nedohodne inak.

§         Pri organizovaní akcií TK FLOKY patrí členovi TK FLOKY, ktorý predmetnú akciu organizuje, dotácia podľa počtu zúčastnených členov TK FLOKY na akcii (nečlenovia sa do počtu zúčastnených pre nárok na dotáciu nezarátavajú).

                  Potrebný počet členov TK FLOKY zúčastnených na jednotlivých akciách, pre ktorých platí dotácia:

  •         do 4 členov vrátane neprináleží organizátorovi (členovi TK FLOKY) žiadna dotácia
  •         od 5-9 členov prináleží organizátorovi akcie (členovi TK FLOKY) dotácia 10€
  •         od 10-19 členov prináleží organizátorovi akcie (členovi TK FLOKY) dotácia 20€
  •         od 20-29 členov prináleží organizátorovi akcie (členovi TK FLOKY) dotácia 30€
  •         od 30-39 členov prináleží organizátorovi akcie (členovi TK FLOKY) dotácia 40€
  •         od 40-49 členov prináleží organizátorovi akcie (členovi TK FLOKY) dotácia 50€...atď.

                  

                                           Správna rada TK FLOKY