Moji drahí priatelia, volám sa Marko, ale všetci ma volajú Floky. Srdečne Vás vítam na stránke môjho turistického klubu. Ako ste si všetci určite domysleli, môj turistiký klub sa volá presne ako ja. Chcete vediet ako vyzerám????? Pozrite sa na na moju fotogalériu, kde predpokladám, že môj šarm na Vás dostatočne zapôsobí. Celou svojou stránkou Vás budem sprevádzať ja s pomocou mojich superkových kamarátov Ferka, Ivky a Olinky a taktiež aj so stvoriteľom tejto stránky Mirkom. Zároveň Vám chcem predstaviť orgány môjho klubu, ktoré pod mojím vedením zvolili všetci členovia klubu na výročnej schôdzke. Normálne mám správnu radu, revíznu komisiu a hodpodárku, ktorá na mňa a moje orgány bude dohliadať veľmi prísnym očkom.

------------------------

Oznamujeme všetkým členom a priateľom TK FLOKY že dňa 14.8.2017 o 08:40 hod. ukončil svoju 18-ročnú pôsobnosť maskot nášho oddielu TK FLOKY  -  pes Marko (umeleckým menom FLOKY). Zomrel na viacero chorôb, ale držal sa statočne.

Odpočívaj vo svojom psíčkovskom nebíčku.

                    Tvoji priatelia z TK FLOKY

 

FunkciaMenoKontakt
Predseda správnej rady: Pittner František Ing. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    mobil:0918 755 707
Člen správnej rady: Pittner Iveta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Člen správnej rady: Svitáčová Dana This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Predseda kontrolnej a revíznej komisie: Moravčíková Viera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Člen kontrolnej a revíznej komisie: Hengál Tomáš, Ing. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hospodár: v.z. Pittner František Ing. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Hlavný kontakt na môj klub je: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STANOVY TK FLOKY

Čl. 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Názov združenia je „Turistický klub FLOKY“.
 2. Sídlom združenia je Kavečianska cesta 25.,040 01 Košice.
 3. Turistický klub FLOKY (ďalej len Klub) je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky, ktoré tvoria jeho členovia a ktorí sa zaujímajú o turistické aktivity vo všetkých jej formách.
 4. Klub je založený za účelom dosahovania cieľov členov združených v Klube. Politická a náboženská činnosť v Klube nie je prípustná.

Čl. 2 POSLANIE KLUBU

 1. Poslaním Klubu je:
  • a) vyvíjať aktivity smerujúce k zvyšovaniu ekologického povedomia a propagujúce trvalo udržateľný rozvoj,
  • b) zastupovať záujmy členov Klubu, ak sú v súlade s týmito stanovami,
  • c) viesť členov Klubu a verejnosť k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a k starostlivosti o životné prostredie,
  • d) vytvárať podmienky na turistiku, cykloturistiku, vodácku turistiku, táborenie a pobyt v prírode,
  • e) podporovať členov Klubu a verejnosti pri športových a pohybových aktivitách vo voľnom čase,
  • f) vyvíjať všestranné aktivity v oblasti turistiky pre deti, mládež i dospelých.
 2. Klub zabezpečuje plnenie svojho poslania najmä:
  • a) vykonávaním verejno-prospešných činností zameraných na vytváranie, udržiavanie a rozvoj podmienok na turistiku, pobyt v prírode a ochranu prírody a životného prostredia, ako sprievodcovská činnosť a pod.,
  • b) budovaním, prevádzkovaním a zveľaďovaním materiálneho zázemia turistiky, ako sú chaty, ubytovne, útulne, táboriská, atď.,
  • c) organizovaním turistických výletov a pobytov doma i v zahraničí,
  • d) zabezpečovaním, vydávaním a distribúciou časopisov, spravodajov, odbornej literatúry, informačných materiálov a pod. z oblasti turistiky, pobytu v prírode, cestovného ruchu, ekológie a ochrany životného prostredia, prevádzkovaním webovej stránky,
  • e) organizovaním seminárov, prednášok, kurzov a iných podobných akcií zameraných na pobyt v prírode, propagáciu myšlienky a spôsobov ochrany prírody a životného prostredia a smerujúcich k zvyšovaniu ekologického povedomia detí, mládeže aj dospelých,
  • f) podporovať členov Klubu a verejnosti pri športových a pohybových aktivitách vo voľnom čase spoluprácou s ďalšími združeniami, inštitúciami a organizáciami štátnej a verejnej správy, fyzickými a právnickými osobami.

Čl. 3 ČLENSTVO V KLUBE

 1. Členmi Klubu sa môžu stať fyzické osoby bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, rasu, vyznanie a štátnu príslušnosť.
 2. Podmienkou členstva v Klube je platný členský preukaz a zaplatená čiastka predstavujúca sumu za známku na príslušné obdobie (príp. ďalšie čiastky dohodnuté členmi klubu); /od 01/2012 je schválená čiastka pre členstvo v TK FLOKY:Deti,študenti a dôchodcovia: 10 €; Dospelí:20 € /.
 3. Členstvo v Klube vzniká dňom prijatia fyzickej osoby za člena Klubu v období od 1.1. do 31.1. príslušného roka a zaplatením členského príspevku. Zaplatenie členského príspevku sa považuje za dobrovoľný prejav žiadosti fyzickej osoby o členstvo v Klube. V prípade zamietnutia žiadosti o členstvo v Klube je žiadateľovi členský príspevok vrátený v plnej výške. Dňom prijatia za člena Klubu je deň vystavenia členského preukazu, ktorý je zároveň potvrdením o členstve v Klube.
 4. Členstvo v Klube je riadne a čestné.
 5. Čestné členstvo v Klube môžu získať fyzické osoby za mimoriadne zásluhy o rozvoj Klubu, turistiky, ochrany prírody alebo starostlivosti o životné prostredie. Udeľuje ho Správna rada na návrh predsedu Správnej rady. Právo navrhnúť čestné členstvo majú aj členovia Klubu, a to prostredníctvom odporúčania predloženého Správnej rade, ak sa na mene kandidáta zhodnú najmenej 3 členovia Klubu.
 6. Práva členov Klubu:
  • a) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Klubu,
  • b) zúčastňovať sa na činnosti Klubu a využívať výhody spojené s členstvom,
  • c) obracať sa na orgány Klubu s návrhmi, žiadosťami a sťažnosťami,
  • d) zúčastňovať sa na rokovaniach členských schôdzí klubu.
 7. Povinnosti členov Klubu:
  • a) zúčastňovať a aktívne sa zapájať do činnosti Klubu,
  • b) dodržiavať stanovy Klubu, vykonávacie predpisy a uznesenia orgánov Klubu,
  • c) platiť členské príspevky (s výnimkou čestných členov),
  • d) v rámci svojich schopností a možností pomáhať orgánom Klubu napĺňať poslanie Klubu,
  • e) chrániť dobré meno, záujmy a majetok Klubu,
 8. Zánik členstva v Klube:
  • a) vystúpením člena z Klubu na základe jeho oznámenia, a to dňom doručenia tohto oznámenia na adresu sídla Klubu,
  • b) vyškrtnutím, a to dňom vyškrtnutia,
  • c) úmrtím fyzickej osoby, a to dňom úmrtia,
  • d) vylúčením, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení,
  • e) zánikom Klubu, a to dňom zániku.
  Člen môže byť z Klubu:
  • vyškrtnutý z dôvodu nečinnosti alebo nezaplatenia členského príspevku najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka,
  alebo
  • vylúčený, ak opakovane a napriek výstrahe porušil povinnosti člena Klubu, prípadne hrubým spôsobom poškodil záujmy Klubu alebo spreneveril dobré meno Klubu, ak úmyselne poškodil majetok Klubu, prípadne z iných dôležitých dôvodov. Návrh na vylúčenie alebo vyškrtnutie člena z Klubu podáva Správnej rade predseda Správnej rady. Návrh na vylúčenie alebo vyškrtnutie člena z Klubu môžu Správnej rade podať aj členovia Klubu, ak sa ňom zhodnú najmenej 3 členovia Klubu. Odvolanie proti vylúčeniu z Klubu môže člen Klubu podať vedeniu Klubu najneskôr do 10 dní odo dňa obdržania rozhodnutia o vylúčení. O odvolaní rozhoduje Správna rada na svojom najbližšom zasadnutí. Do rozhodnutia Správnej rady je jeho členstvo v Klube pozastavené.
 9. O vzniku členstva v Klube rozhoduje Správna rada alebo s výnimkou podľa bodu 5 ňou poverená osoba. O vyškrtnutí alebo vylúčení člena z Klubu rozhoduje Správna rada.

Čl. 4 ORGÁNY KLUBU

Orgánmi Klubu sú:

 • a) Členská schôdza ako najvyšší orgán Klubu,
 • b) Správna rada ako najvyšší výkonný orgán Klubu,
 • c) Revízna komisia ako najvyšší kontrolný orgán Klubu,
 • d) Hospodár-riadi správu majetku a financií.

Čl. 5 ČLENSKÁ SCHÔDZA KLUBU

 1. Najvyšším orgánom Klubu je Členská schôdza. Členskú schôdzu tvoria členovia Klubu prítomní na zasadnutí Členskej schôdze.
 2. Členskú schôdzu zvoláva predseda Správnej rady Klubu najmenej raz za jeden rok. Mimoriadnu Členskú schôdzu zvolá, ak sa na tom uznesie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov Správna rada, alebo ak o to požiada najmenej tretina členov Klubu.
 3. Členská schôdza:
  • a) schvaľuje stanovy Klubu, vykonávacie predpisy, uznesenia, ich zmeny a doplnky,
  • b) prerokováva a schvaľuje revíznu správu a správu o činnosti a hospodárení Klubu od predchádzajúcej Členskej schôdzi
  • c) prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet Klubu na nadchádzajúce obdobie,
  • d) volí na štvorročné volebné obdobie, alebo v prípade odstúpenia na zvyšok funkčného obdobia predsedu Klubu a členov Správnej rady, a odvoláva ich,
  • e) rozhoduje o zániku Klubu a vysporiadaní jeho majetku. Na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina hlasov prítomných členov s hlasovacím právom,
  • f) rozhoduje o ďalších otázkach vyplývajúcich z týchto Stanov.
 4. Klub môže uznesením Členskej schôdze vstupovať do združení a vystupovať z nich.
 5. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s hlasovacím právom, ak nie je určené alebo sa nedohodne inak.
 6. Členská schôdza sa riadi platnými predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, týmito Stanovami, vykonávacími predpismi a uzneseniami Klubu.

Čl. 6 SPRÁVNA RADA KLUBU

 1. Správna rada Klubu je najvyšším výkonným orgánom Klubu. Riadi činnosť Klubu medzi zasadnutiami Členskej schôdze, vykonáva právomoci a úlohy uložené týmito Stanovami a Členskou schôdzou.
 2. Správna rada Klubu tvorí najmenej 3 členov, a to predseda Správnej rady Klubu a ďalší najmenej 2 členovia. Schádza sa najmenej raz za tri mesiace. Zvoláva ho a vedie predseda Správnej rady.
 3. Predseda Správnej rady ako štatutárny zástupca Klubu vystupuje navonok v mene Klubu a/alebo jeho organizačných jednotiek, ak sú založené. Pri výkone svojich právomocí sa povinne a bezvýhradne riadi týmito Stanovami, vykonávacími predpismi Klubu a uzneseniami Klubu ako aj platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
 4. Správna rada najmä:
  • a) aktívne vykonáva riadiace a organizačné činnosti smerujúce k napĺňaniu poslania Klubu,
  • b) schvaľuje vykonávacie predpisy a zmeny v nich,
  • c) prerokováva hlavné úlohy a predkladá Členskej schôdzi plán činnosti a rozpočet klubu na bežný rok,
  • d) vypracováva správu o činnosti a hospodárení za uplynulý hospodársky rok,
  • e) prerokováva revíznu správu a svoje stanovisko k nej predkladá Členskej schôdzi,
  • f) v prípade odstúpenia predsedu Správnej rady Klubu alebo člena Správnej rady do zvolenia nového predsedu alebo člena Členskou schôdzou poveruje ich funkciou niektorého člena Správnej rady,
  • g) v prípade odstúpenia predsedu Revíznej komisie poveruje do zvolenia nového revízora Členskou schôdzou niektorého člena Klubu,
  • i) určuje výšku členského príspevku,
 5. Správna rada je uznášania schopná, ak sa na jej rokovaní zúčastní predseda Klubu a najmenej 2 ďalší členovia Správnej rady. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Výkonného výboru, ak nie je určené alebo sa nedohodne inak.
 6. Správna rada sa riadi platnými predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, týmito Stanovami, vykonávacími predpismi a uzneseniami Klubu a za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi.

Čl. 7 REVÍZNA KOMISIA KLUBU

 1. Revízna komisia Klubu je najvyšším kontrolným orgánom Klubu. Kontrolnú činnosť vykonáva v súlade so svojim svedomím, nezávisle a nestranne. Za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi.
 2. Kontrolná činnosť Revíznej komisie Klubu obsahuje:
  • a) kontrolovanie hospodárenia Klubu, upozorňovanie na nedostatky v hospodárení Klubu,
  • b) upozorňovanie na nedostatky a chyby v riadení Klubu,
  • c) upozorňovanie na nesúlad týchto Stanov s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie a na nesúlad vykonávacích predpisov a uznesení s týmito Stanovami a s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie,
  • d) navrhovanie opatrení na odstránenie chýb a nedostatkov zistených v rámci svojej činnosti. Kontrolná činnosť sa analogicky vykonáva aj v každej organizačnej jednotke Klubu.
 3. Revízna komisia Klubu o svojej činnosti, zisteniach a návrhoch vypracováva revíznu správu najmenej raz za kalendárny rok. Túto predkladá Členskej schôdzi a Správnej rade.

Čl. 8 HOSPODÁRENIE A MAJETOK KLUBU

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. V záujme vytvárania vlastných zdrojov na dosiahnutie poslania Klubu môže Klub v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky, týmito Stanovami a vykonávacími predpismi a uzneseniami Klubu v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmom Klubu vykonávať komerčnú činnosť.
 2. Zdroje pre činnosť Klubu tvoria:
  • a) členské príspevky,
  • b) dary, dotácie, subvencie a iné príspevky,
  • c) výnosy z komerčnej činnosti podľa bodu 1,
  • d) príjem z predaja reklamných predmetov,
  • e) príjem z 2% daní,
  • f) výnosy z účtov vedených v banke.
 3. Hnuteľný a nehnuteľný a majetok Klubu tvoria predovšetkým:
  • a) peňažné prostriedky,
  • b) turistické a ďalšie objekty,
  • c) iný hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný k dosahovaniu poslania Klubu, a to nadobudnutý tak vlastnou činnosťou Klubu, ako aj darmi, dotáciami a subvenciami.
 4. Majetok zo spoločných zdrojov Klubu patrí celému Klubu a musí prinášať úžitok všetkým členom Klubu. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti Klubu môžu byť použité len za účelom dosiahnutia poslania Klubu.

Čl. 9 ZÁNIK KLUBU

 1. O zániku Klubu rozhoduje Členská schôdza Klubu. Rozhodnutie o zániku Klubu je prijaté, ak sa na tom zhodne trojpätinová väčšina prítomných členov s hlasovacím právom a počet všetkých hlasujúcich dosiahol viac ako polovicu členov Klubu s hlasovacím právom.
 2. Klub zaniká:
  • a) zlúčením s iným občianskym združením,
  • b) dobrovoľným rozpustením,
  • c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.
 3. Členská schôdza určí likvidátora zodpovedného za likvidáciu majetku Klubu. Ak ho Členská schôdza nezvolí, likvidátorom sa stáva predseda Klubu. Likvidátor pri likvidácii postupuje v zmysle Obchodného zákonníka a/alebo súvisiacich predpisov Slovenskej republiky. Návrh na spôsob naloženia s likvidačným zostatkom podáva likvidátor Členskej schôdzi. Konečný spôsob naloženia s likvidačným zostatkom určí Členská schôdza a to s použitím hlasovania podľa bodu 1 druhej vety.

Čl. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Záväzný výklad týchto Stanov, vykonávacích predpisov Klubu a uznesení Klubu vykonáva Správna rada.
 2. Tieto Stanovy boli schválené Členskou schôdzou 19.12.2008 a nadobudli účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Košice, dňa 19.12.2008

Dodatky k stanovám TK Floky